REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE UCZNIÓW W INTERNACIE

Featured

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów
  i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dn. 13 listopada 2015r. z póź. zm.).
 2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dz. U. z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 1358)
 4. Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 marca 2015 r.

Ustala się jak niżej:

 • Opłata stała- czesne wynosi 45 zł. Nie podlega ona zwrotowi.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży przebywającej w internacie wnoszą opłatę za całodzienne wyżywienie równe kosztom surowca przeznaczonego na jego wykonanie.
 • Wysokość kosztów surowca, o którym mowa w § 1 ustala Kierownik Internatu
  w porozumieniu z organem prowadzącym Internat.
 • Odpłatność za posiłki w Internacie za dany miesiąc, rodzice (prawni opiekunowie), wpłacają na wskazane konto (BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050) lub do kasy Internatu w terminie- od 1 do dnia 10 danego miesiąca.

W przypadku płatności przelewem należy wcześniej uzgodnić z Intendentem wysokość wpłaty, a w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie przelewu trzeba przesłać na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl.

 • Zwrot za posiłki spowodowany rezygnacją z Internatu, nie jest możliwy bez paragonu fiskalnego.
 • Odwołanie posiłku jest możliwe w dniu poprzedzającym wydanie odwoływanego posiłku najpóźniej do godziny 10. Zwrot pieniędzy za niewykorzystany posiłek nastąpi w następnym miesiącu.
 • W celu zapewnienia rodzicom najuboższym pokrycia kosztów wyżywienia Organ prowadzący Internat współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej. Może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z całości lub części opłat za Internat w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. W tym celu należy złożyć decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kierownik Internatu monitoruje terminowość wpłat. W przypadku występowania zaległości ponagla do dokonania wpłaty.
 • Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 roku.


Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc wrzesień 2019

Featured


Opłata stała- czesne
45 zł
Wyżywienie Pn. – Czw. 204,00 zł
Wyżywienie Piątek 30,80 zł
Razem 279,80 zł
Obiady dla uczniów LO 94,50 zł
Obiady dla pracowników 178,50 zł
Obiady- osoby inne
210,00 zł

Opłaty przyjmowane są od 02.09.2019 r. do 10.09.2019 r. za miesiąc wrzesień, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl

ZWROTY ZA WYŻYWIENIE DOKONYWANE BĘDĄ TYLKO NA PODSTAWIE WYSTAWIONEGO PARAGONU FISKALNEGO

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2019/2020

Featured

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO INTERNATU MAJĄ OBOWIĄZEK POTWIERDZIĆ CHĘĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE W TERMINIE DO 26.08.2019 DO  GODZINY 08.00.

MOŻNA TEGO DOKONAĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE LICEUM,
 2. TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU 081 886 36 26,
 3. NA ADRES grzepac@czart.pulawy.pl

NIEPOTWIERDZENIE W TYM TERMINIE SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.

DNIA 26.08.2019 O GODZ. 09.00 KOMISJA REKRUTACYJNA NA MIEJSCE OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY PRZYJĘTYCH DO INTERNATU DOKONA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Z LISTY NIEPRZYJĘTYCH DO INTERNATU.

I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckiej

Featured

W dniu 15.05.2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckiej. Z radością informujemy, że I miejsce w konkursie zajęła wychowanka internatu – Zuzanna Rusek. Zuzanna zachwyciła jury swoja interpretacją wiersza  „Erlkönig” J.W. Goethego.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Uroczyste „Pożegnanie maturzystów” w Internacie

Featured

W poniedziałek 15 kwietnia w naszym internacie odbyła się uroczystość „Pożegnania maturzystów”. Rocznik 2016 – 2019 finiszuje obecnie w dość trudnych i wyjątkowych warunkach.

Sekcja kulturalna przedstawiła część artystyczną, piosenki, wspominki oraz tradycyjnie już prezentacja multimedialna ze zdjęć wychowanków z trzech lat mieszkania w internacie. Podziękowania, nostalgia oraz żal, że to już koniec przygody internackiej…

Zapraszamy wszystkich maturzystów do jak najczęstszych odwiedzin naszego internatu i życzymy realizacji wszystkich planów i celów!!!

IV Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

Featured

Dnia 14 marca 2019r w Bursie Szkolnej nr 2 w Lublinie odbył się IV Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.

Do konkursu zgłosiło się 35 zawodników z 15 placówek województwa lubelskiego. Nasz internat reprezentował uczeń klasy I g Jakub Grudzień, który wykazał się świetną znajomością tematu i uplasował się na zaszczytnym II miejscu.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi  i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun: Jolanta Kuś – Radowiecka

Bal karnawałowy w SOSW w Puławach.

Featured

27 lutego 2019r. pod opieką sorki Jolanty Kuś – Radowieckiej wybraliśmy się do Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach. Wizyta związana była, z zaproszeniem nas przez wychowanków ośrodka na bal karnawałowy pt. ,,Morskie opowieści”. W atmosferze  zabawy i radości lepiej poznaliśmy mieszkańców ośrodka. Z niecierpliwością czekamy na kolejną możliwość spotkania się z tymi wspaniałymi osobami.

XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej dla Wychowanków Burs i Internatów województwa lubelskiego ERATO.

Featured

Znowu sukces!

Od kilku lat systematycznie Internat I LO uczestniczy w tym jakże pięknym konkursie recytatorskim. W poprzednim roku Olga Rozwadowska zajęła III miejsce. W tym roku nasz Internat reprezentowały dwie wychowanki: Zuzanna Rusek IIg Olga Rozwadowska IId. W związku z feriami, które w tym roku wypadały 14 lutego, XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej dla Wychowanków Burs i Internatów województwa lubelskiego ERATO odbył się 7 lutego w Bursie Szkolnej nr. 2 w Lublinie. Poziom recytacji był w tym roku bardzo wysoki, tym bardziej jesteśmy dumni z sukcesu Zuzanny Rusek, która zajęła III miejsce. Opiekunem wychowanek podczas konkursu i osobą odpowiedzialną za przygotowanie dziewcząt był pan Dariusz Łysiak. 

Serdecznie Gratulujemy!

REKRUTACJA DO INTERNATU 2019/2020

Uczniowie obecnych klas 1 i 2 mogą składać kwestionariusze przyjęcia do internatu od 01.06.2019 natomiast kandydaci do klas 1 od chwili potwierdzenia przyjęcia do szkoły, czyli od 04.07.2019.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 12.07.2019 do godz. 13.00
w kancelarii internatu.

Kwestionariusze do pobrania ze strony internetowej internatu
z zakładki „Rekrutacja” lub w kancelarii internatu.

W zakładce „Rekrutacja” znajdują się również „Kryteria przyjęć
 do internatu”

Dnia 12.07.2019 o godz.13.00 odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane
w Internecie na stronie internatu oraz wywieszone w szkole i internacie.

Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc czerwiec 2019


Opłata stała- czesne
45 zł
Wyżywienie Pn. – Czw. 99 zł
Wyżywienie Piątek 12,80 zł
Wyżywienie Środa- śniadanie2,80 zł
Razem 159,60 zł
Obiady dla uczniów LO 43,20 zł
Obiady dla pracowników 79,20 zł
Opłaty przyjmowane są od 01.06.2019 do 07.06.2019 r. za miesiąc czerwiec, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK PKO BP Oddział w Puławach  27102032190000940200911164
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl

Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc maj 2019

Opłata stała- czesne45 zł
Wyżywienie Pn. – Czw.128,70 zł
Wyżywienie Piątek25,60 zł
Razem199,30 zł
Obiady dla uczniów LO61,20 zł
Obiady dla pracowników112,20 zł
Opłaty przyjmowane są od 08.05.2019 do 10.05.2019 r. za miesiąc maj, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK PKO BP Oddział w Puławach  27102032190000940200911164
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl